Oddziały Integracyjne

Wspomagają rozwój dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Staramy się by były one miejscem naturalnej nauki tolerancji, wrażliwości, otwartości i akceptacji odmienności drugiego człowieka.

Koncepcja pracy w klasie integracyjnej  różni się od tradycyjnej. Program nauczania jest dostosowany do możliwości intelektualnych każdego dziecka. W każdej klasie pracuje pedagog specjalny jako nauczyciel wspomagający, który zajmuje się uczniami z niepełnosprawnością na wszystkich zajęciach w I etapie kształcenia, i na wybranych lekcjach w II etapie. Klasy liczą od 15-20 uczniów, w tym  3-5 dzieci z orzeczeniami. 

Klasy tworzymy od roku szkolnego 2000/2001. Do klas integracyjnych zapisujemy uczniów na podstawie orzeczenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej,

(podstawa prawna: § 5 załącznika nr 2 do rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. Nr 61, poz. 624 z późniejszymi zmianami)

kid_5