kids 

   Sprawdź co słychać...

   w klasach I - III

 

 

Konkurs ortograficzny w klasach II

Regulamin Konkursu Ortograficznego „Mistrz ortografii klas II” w roku szkolnym 2021/2022

Udział uczniów w konkursie jest dobrowolny. Chętnych uczniów zgłaszają rodzice przez dziennik Librus do wychowawcy klasy lub bezpośrednio do Organizatora do dnia 9 V. Zgłoszenie ucznia na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora.

1. Nazwa konkursu: “ Mistrz ortografii klas II”

2. Adresaci konkursu: uczniowie klas II Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 107

3. Data konkursu: 13 V, godzina 9.45 – 10.30, sala 06

4. Celem konkursu jest rozwijanie umiejętności poprawnego pisania, kształtowanie nawyków i umiejętności sprawdzania pisowni, zachęcanie do nauki ortografii i budowanie przekonania, że ortografia nie jest taka trudna, jak się wydaje.

5. Zakres wymagań:  pisownia wyrazów wielką literą,  pisownia wyrazów z ,,ó” wymiennym i niewymiennym  pisownia wyrazów z ,,rz” po spółgłoskach  pisownia wyrazów z ,,rz” wymiennym i niewymiennym  pisownia wyrazów z ,,ż” wymiennym i niewymiennym  pisownia wyrazów z ,,h” i ,,ch”  spółgłoski miękkie

6. Ocena prac konkursowych: ocenia Organizator Wygrywa ten uczeń, który nie popełni błędu lub popełni najmniejszą liczbę błędów – uzyska najwyższą liczbę punktów. W przypadku wyłonienia kilku prac bezbłędnych lub o tej samej liczbie punktów, najmniejszej liczbie błędów, osoby te otrzymują tytuł ,, Mistrza ortografii klas II”.

7. Ogłoszenie wyników odbędzie się 18 V 2022r. 8. Nagrody - najlepsi uczestnicy konkursu zostaną nagrodzeni.

Organizator: Maria Ryńca

 

Konkurs językowo-plastyczny z języka angielskiego dla klas I-III

 

Konkurs językowo-plastyczny z języka angielskiego dla klas I-III

4 edycja

 ORGANIZATORZY: nauczyciele języka angielskiego

z SP nr 107 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego w Krakowie

PARTNERZY: Rada Rodziców

UCZESTNICY: wszyscy uczniowie naszej szkoły z klas 1-3

CELE:

 • rozbudzanie kreatywności

 • zabawa słowami w języku angielskim

 • rozwijanie zdolności artystycznych

TERMINARZ:

 • Informacje o konkursie 8 marca 2022r.

 • Gotowe prace przekazujemy do 31 marca 2022 r
  pani Annie Michalik.

 • Ogłoszenie wyników odbędzie się 4 kwietnia 2022 r.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • Uczestnik konkursu samodzielnie przygotowuje pracę plastyczną wyłącznie w formacie A3, dowolną techniką. Praca polega na takim przedstawieniu słowa w języku angielskim, aby każdy od razu domyślił się jego znaczenia. W każdej pracy mogą znaleźć się tylko litery, ale ich wygląd zależy od kreatywności ucznia.

 • Każdy uczestnik konkursu może przygotować maksymalnie 1 pracę.

 • Przyjmowane będą prace opisane na odwrocie zgodnie ze wzorem:
  imię i nazwisko, klasa. Praca niepodpisana nie będzie dopuszczona do konkursu.

 • O liczbie nagród decydują Organizatorzy i Jurorzy.

 • Złożenie pracy na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatora oraz wykorzystanie pracy konkursowej i nazwisk Uczestników dla potrzeb konkursu.

 • Prace złożone na konkurs, jak też prawa autorskie z nimi związane, pozostaną własnością Organizatora.

NAGRODY:

 • Laureaci otrzymują dyplomy, pozytywne oceny z języka angielskiego oraz nagrody rzeczowe.

 • O liczbie nagród decydują Organizatorzy i Jurorzy

 

                                                             Powodzenia

 

Konkurs plastyczny

SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY

Ochrona środowiska na co dzień"

 • Organizatorami konkursu są nauczyciele SP nr 107 w Krakowie.

 • Partnerami i fundatorami nagród jest Rada Dzielnicy IV oraz Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

 • Konkurs jest przeznaczony dla uczniów kl. I-VIII.

 • Główny cel konkursu to kształtowanie właściwych postaw wobec środowiska.

 • Wykonanie pracy – samodzielnie.

 • Forma pracy – płaska.

 • Format pracy – A3.

 • Technika wykonania pracy – dowolna.

 • Pracę należy opatrzyć podpisem: imię i nazwisko, klasa
  i dostarczyć do sali 08, do dnia 25 lutego 2022.

 • Złożenie pracy na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora oraz wykorzystanie pracy dla potrzeb konkursu na terenie szkoły.

 • O liczbie nagród decydują Jurorzy. Decyzja Jurorów jest ostateczna.

 • Wręczenie nagród laureatom nastąpi w pierwszym tygodniu marca 2022.

 

Osoba do kontaktu: Anna Michalik

   

Konkurs Recytatorski klasy 1-3

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO

DLA UCZNIÓW KLAS I-III SP107 W KRAKOWIE

 

1.Organizator:

Organizatorem konkursu są nauczyciele klas I-III Szkoły Podstawowej nr 107 w Krakowie.

Temat konkursu: ” Przyroda wokół nas”

 

2. Celem konkursu jest:

 • Zapoznanie uczniów z życiem i twórczością wybitnych poetów polskich.

 • Prezentacja twórczości poetów o tematyce przyrodniczej.

 • Rozwijanie wyobraźni twórczej, kreatywności, umiejętności interpretacji utworu.

 • Rozwijanie uzdolnień artystycznych uczniów.

 

3. Zasady konkursu:

Wiersze należy wybierać ze zbioru twórczości dla dzieci .

W poszczególnych klasach należy:

 • Przeprowadzić eliminacje klasowe.

 • Wyłonić dwóch najlepszych recytatorów, którzy będą reprezentować swoją klasę na konkursie szkolnym.

 • Zgłosić pisemnie uczestników konkursu podając: klasę , imię i nazwisko uczestnika, autora i tytuł wiersza.

 • Uczestników konkursu należy zgłaszać do dnia 5 marca 2022r. do sali 05( Ewa Sito)

 • Przewidywany termin konkursu szkolnego to 16 marca2022r.

 • O wynikach konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni w ciągu 2dni.

 • Wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się na zakończeniu roku szkolnego.

 

4. Kryteria oceny recytatorów:

 • Dykcja

 • Interpretacja tekstu

 • Zgodność z tematem konkursu

 • Ogólne wrażenie

Oceny wystąpień uczestników dokona Jury powołane przez organizatora.

 

 

5. Uwagi dodatkowe.

 • Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne(od werdyktu nie przysługuje odwołanie).

 • Wszelkie sprawy nie uwzględnione w regulaminie rozstrzyga organizator.

 • Kontakt ze strony organizatora: Ewa Sito.

 

Wyniki konkursu "Bożonarodzeniowy Anioł".

I miejsce Zofia Gal

II miejsce Pola Regnowska 

III miejsce Kinga Pietryga

wyróżnienia: Lena Jurasz, Igor Gąsierkiewicz, Jasenia Parfonova, Klaudia Zaborska, Eliza Sowicka, Stefan Światłoń

Gratulujemy wszystkim uczestnikom, którzy również otrzymają za swoje anioły dyplom wraz z upominkiem.

Rozdanie nagród nastapi w styczniu:) 

   

Strona 5 z 7