• Deklaracja dostępności

  • Data publikacji strony internetowej:  2023-09-15 .

   Data ostatniej aktualizacji:  na bieżąco

    

   OŚWIADCZENIE O DOSTĘPNOŚCI

   Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi  Nr 107 im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego w Krakowie – www.sp107krakow.pl

   Data publikacji strony internetowej:  wrzesień 2023 r.
   Data ostatniej aktualizacji: na bieżąco

   Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych - poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego,
    

   Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-09-15.

   Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

    

   INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE 

   W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres mailowy administratora strony: 107krakow@gmail.com.

   Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 12 633 07 14. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie w innej, alternatywnej formie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

   Żądanie musi zawierać:

   •    dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
   •    wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
   •    wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej •    informacji niedostępnej.

    

   Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

    

   SKARGI I ODWOŁANIA

   Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

   Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły
   Adres: 31-216 Kraków ul. Zdrowa 6
   E-mail: sp107@mjo.krakow.pl
   Telefon: (12) 633 07 14
   Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

    

   DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA 

   Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenie przez obszar kontroli.
   Szkoła posiada jeden podjazd przystosowany dla osób niepełnosprawnych prowadzący do wejścia bocznego. Wejście nie jest dostępne na co dzień, otwierane jest w razie potrzeby. Wejście główne do szkoły nie posiada podjazdu dla niepełnosprawnych.

   Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
   W budynku  szkoły korytarze,   schody i  balustrady schodów  są zgodne z prawem budowlanym.
   W budynku nie ma wind, ani toalet dostosowanych na potrzeby osób niepełnosprawnych

   Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
   W budynku szkoły  nie ma zamontowanych platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

   Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
   Na terenie placówki nie ma parkingu z wyznaczonym miejscem postojowym dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

   Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
   Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym.

   Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza  języka migowego na miejscu  lub online.

   W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 107 im. Tadeusza Boya Żeleńskiego w Krakowie
   • (12) 633 07 14
   • (12) 416 32 40
   • ul. Zdrowa 6, 31-216 Kraków, Poland
   • Poniedziałek, Wtorek, Środa, Piątek 7:30 - 14:30 Czwartek - dzień kancelaryjny, bez przyjmowania stron
  • Logowanie