Cel i misja

Cel i misja

Naszym zadaniem jest przede wszystkim realizacja zgłoszonych przez Rodziców potrzeb i pomysłów, a tym samym zapewnienie rzeczywistego wpływu na to co dzieje się w szkole.

Celem działalności Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców oraz opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do Naszej Szkoły. Współpraca z Dyrekcją oraz gronem Pedagogicznym w celu podejmowania różnorodnych działań zmierzających do poprawy warunków i jakości działalności szkoły, rozbudzanie w dzieciach nowych aktywności, dbanie o ich rozwój kulturalny, a także pomoc dzieciom z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.