Konkurs Plastyczny dla klas I-III

Szkolny konkurs plastyczny pt.:

Wiosna piękna i radosna”.

Organizator: Anna Jaskowska – Firek nauczyciel SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 107.

Partnerzy: Rada Rodziców SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 107.

Cele konkursu:

 • Rozwijanie wyobraźni dziecięcej i twórczego działania.

 • Promowanie dziecięcych zdolności plastycznych.

 • Propagowanie wśród dzieci różnych technik plastycznych.

Zasady uczestnictwa:

 • Konkurs skierowany jest do uczniów klas I – III.

 • Uczniowie samodzielnie wykonują prace plastyczną dowolną techniką.

 • Każda praca jest podpisana imieniem i nazwiskiem autora pracy oraz która klasa.

Kryteria oceny prac:

 • Zgodność pracy z tematem.

 • Oryginalność, pomysłowość estetyka pracy.

 • Samodzielność wykonania.

 • Walory artystyczne jak: kompozycja, gama kolorystyczna i technika wykonania.

Termin i ocena prac.

 • Prace konkursowe należy oddać do 8 maja 2023 roku do p. Anny Jaskowskiej – Firek sala 08.

 • Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 12 maja 2023. Prace zostaną ocenione przez Jury powołane przez Organizatora konkursu.

Zwycięzcy otrzymają nagrody za I, II, oraz III miejsce.

Nazwiska laureatów i zdjęcia prac zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły.

Wszystkie prace zostaną wyeksponowane na szkolnym korytarzu.

Złożenie pracy na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody Rodzica/Opiekuna na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora oraz wykorzystanie pracy konkursowej i nazwisk uczestników dla potrzeb konkursu oraz szkoły.

 

Powodzenia!