Regulamin Konkursu Recytatorskiego dla klas I-III

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO

DLA UCZNIÓW KLAS I-III SP107 W KRAKOWIE 2022/2023

 

1.Organizator:

Organizatorem konkursu są nauczyciele klas I-III Szkoły Podstawowej nr107 w Krakowie.

Temat konkursu: ” Twórczość Aleksandra Fredry”

 

2. Celem konkursu jest:

 • Zapoznanie uczniów z życiem i twórczością wybitnego poety polskiego.

 • Prezentacja twórczości poety A. Fredry.

 • Rozwijanie wyobraźni twórczej, kreatywności, umiejętności interpretacji utworu.

 • Rozwijanie uzdolnień artystycznych uczniów.

 

3.Zasady konkursu:

Wiersze należy wybierać ze zbioru twórczości dla dzieci .

W poszczególnych klasach należy:

 • Przeprowadzić eliminacje klasowe.

 • Wyłonić dwoje recytatorów, którzy będą reprezentować swoją klasę na konkursie szkolnym.

 • Zgłosić pisemnie uczestnika konkursu podając: imię i nazwisko uczestnika, klasę i tytuł wiersza.

 • Uczestników konkursu należy zgłaszać do dnia23 marca 2023r. do sali 05( Ewa Sito)

 • Przewidywany termin konkursu szkolnego to 29 marca2023r.

 • O wynikach konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni w ciągu 2dni.

 • Wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się na zakończeniu roku szkolnego.

 

4. Kryteria oceny recytatorów:

 • Dykcja

 • Interpretacja tekstu

 • Zgodność z tematem konkursu

 • Ogólne wrażenie

Oceny wystąpień uczestników dokona Jury powołane przez organizatora.

 

 

5. Uwagi dodatkowe.

 • Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne(od werdyktu nie przysługuje odwołanie).

 • Wszelkie sprawy nie uwzględnione w regulaminie rozstrzyga organizator.

 • Kontakt 47ze strony organizatora: Ewa Sito.