Konkurs Plastyczny dla klas II i III.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT.„ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II – PAPIEŻ POLAK W OCZACH DZIECI ” 
I. CELE KONKURSU: - pogłębianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o życiu, działalności, twórczości i osobowości papieża Jana Pawła II; - odwołanie się do nieprzemijających wartości i idei tkwiących w życiu i działalności Jana Pawła II; - wspieranie prawidłowego rozwoju psychicznego, umysłowego i moralnego dzieci i młodzieży; - kształtowanie i rozwijanie zainteresowań plastyką; - prezentacja i popularyzacja twórczości plastycznej dzieci i młodzieży; - rozwijanie wyobraźni oraz twórczych umiejętności dzieci i młodzieży; - rozwijanie kreatywności uczestników konkursu; - kształcenie umiejętności posługiwania się środkami komunikacji niewerbalnej. 

II. ZASADY KONKURSU: Konkurs plastyczny jest organizowany przez Szkołę Podstawową nr 107 w Krakowie, adresowany do uczniów klas II - III. Prace powinny być inspirowane osobą papieża Jana Pawła II i muszą być pracami własnymi uczniów. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, pastele, farby plakatowe, wycinanki itp.). Uczestnik konkursu powinien wykonać pracę na kartce w formacie A3.  Prace należy opatrzyć własnoręcznie zrobioną metryczką umieszczoną na odwrocie pracy, zawierającą: imię i nazwisko autora, klasę do której uczęszcza. Prace niezgodne z regulaminem lub oddane po terminie nie będą brane pod uwagę przy ocenie.

III. TERMIN SKŁADANIA PRAC: Prace na konkurs przyjmowane będą do 23 października 2020 r. u siostry uczącej religii w szkole oraz p. Agnieszki Kuczek wychowawcy klasy IIc (sala 07).Wyniki Konkursu umieszczone zostaną na stronie internetowej szkoły w terminie do dnia 30 października 2020 r. Wręczenie nagród z dyplomami odbędzie się na apelu klas II-III z końcem października 2020 roku  w SP 107 w Krakowie. Oceny prac plastycznych dokona Komisja Konkursowa powołana przez organizatora konkursu. 

IV. KRYTERIA OCENY PRAC:

Kryteriami oceny będą: 

1) zgodność pracy z tematem, (2 pkt.)

2) jakość oraz staranność wykonania, (2 pkt.)

3) oryginalność pomysłu pracy   (2 pkt.)

                                                                          Powodzenia:)