Konkurs Plastyczny dla klas I-III.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT.
”ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II – PAPIEŻ POLAK W OCZACH DZIECI ”

 

I. CELE KONKURSU:

- pogłębianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o życiu, działalności, twórczości i osobowości papieża Jana Pawła II;

- odwołanie się do nieprzemijających wartości i idei tkwiących w życiu i działalności Jana Pawła II;

- wspieranie prawidłowego rozwoju psychicznego, umysłowego i moralnego dzieci
i młodzieży;

- kształtowanie i rozwijanie ich zainteresowań plastyką;

- prezentacja i popularyzacja twórczości plastycznej dzieci i młodzieży;

- rozwijanie wyobraźni oraz twórczych umiejętności dzieci i młodzieży; - rozwijanie kreatywności uczestników konkursu;

- kształcenie umiejętności posługiwania się środkami komunikacji niewerbalnej.

II. ZASADY KONKURSU:

Konkurs plastyczny jest organizowany przez Szkołę Podstawową nr 107 w Krakowie, adresowanym do uczniów klas I - III. Prace powinny być inspirowane osobą papieża Jana Pawła II i muszą być pracami własnymi uczniów, nigdzie wcześniej niepublikowanymi i nie przedstawianymi na innych konkursach.

  • Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, pastele, farby plakatowe, wycinanki itp.).
  • Uczestnik ma wykonać pracę na kartce w formacie A3.
  • Prace należy opatrzyć własnoręcznie zrobioną metryczką umieszczoną na odwrocie pracy, zawierającą: imię i nazwisko autora, klasę do której uczęszcza.
  • Prace niezgodne z regulaminem lub oddane po terminie nie będą oceniane.

IV. TERMIN SKŁADANIA PRAC:

  • Prace przyjmowane będą do 24 kwietnia 2020 r. u siostry uczącej religii w szkole oraz nauczyciela plastyki p. Agnieszki Kuczek wychowawcy klasy Ic (sala 07).
  • Wyniki Konkursu umieszczone zostaną na stronie internetowej szkoły w terminie do dnia 30 kwietnia 2020 r.
  • Wręczenie nagród oraz dyplomów odbędzie się do czerwca 2020 roku w SP 107
    w Krakowie, gdzie został zorganizowany konkurs.
  • Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez organizatora konkursu.

 

 

V. KRYTERIA OCENY PRAC:

Kryteriami oceny pracy plastycznej będą:

1) zgodność z tematem pracy, (2 pkt.)

2) jakość oraz staranność wykonania, (2 pkt.)

3) oryginalność pomysłu wykonania   (2 pkt.)