Projekt "Bliżej Europy"

Pierwszego dnia wiosny, tj. 21 marca 2018r., miał miejsce finał realizowanego w szkole projektu „Bliżej Europy”. Brała w nim udział także nasza świetlica. Projekt miał na celu  rozbudzenie zainteresowania Unią Europejską i państwami członkowskimi, przybliżenie idei integracji europejskiej. Ponadto kształtowanie poczucia przynależności do Europy oraz świadomości bycia Polakiem i Europejczykiem, dostarczenie dzieciom wiedzy na temat charakterystycznych cech  wybranych państw Unii Europejskiej. Warto również wspomnieć o aspekcie czytelnictwa, a mianowicie zapoznanie z twórczością wybranych twórców literatury dziecięcej, kształtowanie zainteresowań czytelniczych. Wybraliśmy 6 państw: Francję, Hiszpanię, Włochy, Ukrainę, Wielką Brytanię, Niemcy i każdego miesiąca zapraszaliśmy uczniów do podróży literackiej, krajoznawczej, edukacyjnej, muzycznej, filmowej. Realizując treści dotyczące edukacji europejskiej pragniemy umożliwić dzieciom poznanie krajów europejskich, ich dziedzictwo kulturowe oraz kształtować postawę otwarcia na świat. Jednocześnie mamy na uwadze, aby treści przekazywane dzieciom były dostosowane do ich możliwości percepcyjnych i rozwojowych. Zaangażowanie i wkład pracy naszej świetlicy możemy podziwiać w powstałych plakatach i innych pracach plastycznych.

Opracowanie: A. Skrzyńska