KONKURS OGÓLNOPOLSKI

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 107 im. T. Boya-Żeleńskiego w Krakowie zaprasza do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym  „Ekologiczna ozdoba bożonarodzeniowa”

 1. ORGANIZATOR KONKURSU:

Organizatorem konkursu jest świetlica Szkoły Podstawowe z Oddziałami Integracyjnymi nr 107 w Krakowie.

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA :
 • Udział w konkursie mogą wziąć uczniowie klas I – IV uczęszczający na zajęcia do świetlicy szkolnej.
 • Każdy uczestnik może przedstawić jedną pracę.
 • Prace powinny być zaopatrzone:

metryczką (zał.1) zawierającą:

- imię i nazwisko dziecka, wiek oraz klasa

- nazwę placówki, adres, telefon oraz adres e-mail

- imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna artystycznego

- tytuł pracy

oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego (zał. 2)

 1. CELE KONKURSU:
 • rozwijanie wyobraźni, kreatywności oraz pobudzanie aktywności twórczej uczniów;
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej;
 • stworzenie uczniom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych;
 • powrót do tradycji wykonywania ozdób bożonarodzeniowych;
 • umożliwienie przedstawienia własnej wizji, nastroju oraz tradycji Świąt Bożego Narodzenia;
 • rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej;
 • kształtowanie postaw proekologicznych;
 1. ZADANIE KONKURSOWE:

Ozdoby bożonarodzeniowe – prace przestrzenne – wykonujemy w dowolnym formacie oraz dowolną techniką z możliwością zastosowania techniki mieszanej, preferowane jest użycie materiałów naturalnych, tj.: drewno, sznurek, suszone owoce, papier, różnego rodzaju ziarna itp.

 1. TERMIN I WARUNKI DOSTARCZENIA PRAC:

Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać do dnia 6 grudnia 2021 r. na adres:

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 107 im. T. BOYA-ŻELEŃSKIEGO

ul. Zdrowa 6

31 – 216 Kraków

z dopiskiem ŚWIETLICA SZKOLNA

 1. OCENA PRAC I ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD:

* O wyłonieniu zwycięzców konkursu zdecyduje Komisja Konkursowa powołana przez organizatora.

* Prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:

 • oryginalność,
 • pomysłowość,
 • estetyka wykonania,
 • zastosowanie elementów ekologicznych
 • nawiązanie do tradycji świątecznych
 • wrażenia artystyczne
 • samodzielność

* Dla laureatów konkursu organizator gwarantuje dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

* Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły  https://www.sp107krakow.pl/ zakładka świetlica oraz na profilu FB szkoły.

Organizator o nagrodzonych pracach poinformuje uczestników telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Odbiór nagród, dyplomów oraz podziękowań na terenie miasta Kraków – osobisty w SP 107, zaś poza miastem Kraków organizator zobowiązuje się do wysłania Pocztą Polską.

 1. Otrzymane prace przechodzą na własność organizatora. Organizator konkursu przewiduje utworzenie z nich wystawy, a następnie przekazanie na kiermasz bożonarodzeniowy, z którego dochód przeznaczony będzie na rzecz Hospicjum dla dzieci Alma Spei w Krakowie.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
 • Przesłanie pracy na konkurs oznacza zaakceptowanie przez uczestnika warunków niniejszego Regulaminu.
 • W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator.
 • Wszystkie prace zgłoszone do Konkursu stają się własnością Organizatora. Autorzy prac przenoszą na Organizatora prawa do publikacji dzieła.
 • Zapytania dotyczące konkursu prosimy kierować do Organizatora.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Koordynatorzy konkursu: Pani Agnieszka Skrzyńska i Pani Monika Żyrek