Konkurs plastyczny-„Okładka mojej ulubionej książki”

Międzyszkolny Konkurs plastyczny- „Okładka mojej ulubionej książki”
Regulamin etapu szkolnego1. Organizator konkursu:

I etap- szkolny: Szkoła Podstawowa nr 107 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Boya Żeleńskiego w Krakowie
II etap-międzyszkolny: Szkoła Podstawowa nr 39 im. Bartosza Głowackiego w Krakowie.

2. Cele konkursu:
•    Rozwijanie wyobraźni i kreatywności dzieci .
•    Poszukiwanie twórczych rozwiązań.
•    Kształtowanie poczucia estetyki.
•    Umożliwienie dzieciom zaprezentowania swojego talentu plastycznego.
•    Popularyzacja czytania.

3. Zadanie konkursowe: stworzenie okładki swojej ulubionej książki.

4. Wymagania:
•    Technika prac: dowolna
•    Format: A5, A4, A3 – prosimy o przestrzeganie formatów prac.
•    Każdy projekt powinien zawierać nazwisko autora książki oraz tytuł.
•    Okładki nieistniejących książek zostaną zdyskwalifikowane.
•    Wiek uczestników: 6-11 lat (klasy I-V SP).
•    Każda praca powinna być czytelnie podpisana ołówkiem z tyłu rysunku (drukowanymi literami): Imię i nazwisko, Wiek autora/ Klasa.
•    Jeden uczestnik konkursu może być autorem tylko 1 pracy (prace zbiorowe nie będą dopuszczone do konkursu).
•     Maksymalna liczba prac z jednej klasy – 5.

5. Konkurs jest realizowany 2 etapowo:
•    I etap -wewnątrzszkolny, według regulaminu Szkoły Podstawowej nr 107 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie.
•    II etap – międzyszkolny, według regulaminu Szkoły Podstawowej nr 39 im. Bartosza Głowackiego w Krakowie.

6. Miejsce i termin składania prac konkursowych:

•    Pracę wraz z uzupełnionym załącznikiem nr 1 (karta udziału w konkursie)  należy przynieść do biblioteki szkolnej do nauczyciela bibliotekarza Pani Moniki Gleń.
•    Prace należy złożyć do 23 marca 2023r. w godzinach 8.30-14.00.

7. Skład komisji konkursowej  etapu szkolnego:
•    Monika Gleń – nauczyciel bibliotekarz
•    Dorota Witkowska – nauczyciel plastyki

8.Zakres prac  komisji konkursowej etapu szkolnego:
•    Z pośród wszystkich prac komisja wybierze 5 najlepszych prac.
•    Wybrane prace muszą spełniać wymagania regulaminów etapu szkolnego i międzyszkolnego.
•    5 wybranych prac  zostanie przekazanych organizatorom konkursu międzyszkolnego do Szkoły Podstawowej nr 39 im. Bartosza Głowackiego w Krakowie.
•    Decyzja komisji konkursowej dotycząca wyboru prac jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

9. Regulamin konkursu międzyszkolnego (etap II) wraz z załącznikiem nr 1.
•    Regulamin - dostępny w bibliotece szkolnej.
•    Załącznik nr 1- dostępny w bibliotece szkolnej.

UWAGI:
•    Aby uczeń mógł wziąć udział w konkursie rodzice są zobowiązani do podpisania Karty uczestnika w konkursie plastycznym „Okładka mojej ulubionej książki”(załącznik nr 1).
•    Podpisanie załącznika nr 1 jest równoznaczny z wyrażeniem zgody Rodzica/Opiekuna na przetwarzanie danych osobowych przez  organizatora etapu szkolnego (szkoła macierzysta) oraz wykorzystanie wizerunku i nazwisk uczestników dla potrzeb konkursu.