buzki

Zapisy do klas pierwszych dotyczą uczniów urodzonych w 2016 roku.

Rekrutacja na rok szkolnych 2023/2024 prowadzona jest z wykorzystaniem systemu informatycznego – elektronicznego serwisu rekrutacyjnego dla rodziców Elemento https://krakow.elemento.pl

Kryteria naboru do samorządowych szkół podstawowych dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie do szkoły podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której zamieszkują oraz dokumenty niezbędne do potwierdzania tych kryteriów wraz z harmonogramem rekrutacji dostępne są tutaj.

Podpisane przez rodziców wnioski należy dostarczyć do szkoły.

Istnieje także możliwość podpisania wniosku profilem zaufanym - wówczas nie trzeba dostarczać  wniosku do szkoły.

Do klasy integracyjnej dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego przyjmowane jest na podstawie skierowania.
Jeżeli dziecko mieszka poza Krakowem to wniosek o skierowanie do szkoły podstawowej integracyjnej lub z oddziałami integracyjnymi rodzic/prawny opiekun składa do właściwej gminy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023 do publicznej szkoły podstawowej integracyjnej i oddziału integracyjnego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej, w przypadku dzieci nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, stosuje się zasady takie same jak do oddziału ogólnodostępnego.

 

Uczniowie spoza obwodu przyjmowani są do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 107 w miarę wolnych miejsc.

Podanie o przyjęcie do szkoły zawierające uzasadnienie wyboru szkoły, składają rodzice/prawni opiekunowie w terminie 1 do 31 marca wraz z wnioskiem.

Postępowanie rekrutacyjne  przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły