buzki

Zapisy do klas pierwszych dotyczą uczniów urodzonych w 2012 roku.

Rekrutacja na rok szkolnych 2019/2020 prowadzona jest z wykorzystaniem systemu informatycznego – elektronicznego serwisu rekrutacyjnego dla rodziców Elemento https://krakow.elemento.pl

Kryteria naboru do samorządowych szkół podstawowych dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie do szkoły podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której zamieszkują oraz dokumenty niezbędne do potwierdzania tych kryteriów wraz z harmonogramem rekrutacji dostępne są tutaj.

Wnioski o przyjęcie do szkoły będzie można składać w sekretariacie szkoły w godzinach pracy sekretariatu zobacz

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły 1-29.03.2019 r.

Do klasy integracyjnej dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego przyjmowane jest na podstawie skierowania.
Jeżeli dziecko mieszka poza Krakowem to wniosek o skierowanie do szkoły podstawowej integracyjnej lub z oddziałami integracyjnymi rodzic/prawny opiekun składa do właściwej gminy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020 do publicznej szkoły podstawowej integracyjnej i oddziału integracyjnego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej, w przypadku dzieci nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, stosuje się zasady takie same jak do oddziału ogólnodostępnego.