kids 

   Sprawdź co słychać...

   w klasach I - III

 

 

Wymagania edukacyjne klasy I - III

Edukacja wczesnoszkolna ma stopniowo i możliwie łagodnie przeprowadzić dziecko z kształcenia zintegrowanego do nauczania przedmiotowego w klasach IV-VI szkoły podstawowej. Powodem wyodrębnienia klasy I szkoły podstawowej jest podkreślenie ciągłości procesu edukacji rozpoczętego w przedszkolu i kontynuowanego w szkole podstawowej. Edukacja wczesnoszkolna jest procesem rozłożonym na 3 lata nauki szkolnej. Oznacza to, że wiadomości i umiejętności zdobywane przez ucznia w klasie I będą powtarzane, pogłębiane i rozszerzane w klasie II i III. Zakres wiadomości   i umiejętności, jakimi ma dysponować uczeń kończący klasę III szkoły podstawowej, ustalono tak, by nauczyciel mógł je zrealizować z uczniami o przeciętnych możliwościach. Jest to ważne założenie, gdyż wiadomości i umiejętności ukształtowane w klasach I-III szkoły podstawowej stanowią bazę i punkt wyjścia do nauki w klasach IV-VI szkoły podstawowej.

Więcej: Wymagania edukacyjne klasy I - III

 

Oceny w klasach I - III

W klasach I - III osiągane wyniki w nauce mierzone są w skali ocen od 2 do 6 i mają następującą interpretację:

ocena 6 - doskonale!
poziom I 100% - 86%
Uczeń robi bardzo duże postępy i osiąga doskonałe wyniki.
Jest pracowity i systematyczny. Pracuje ponad wymagania.

ocena 5 - pięknie!
poziom II 85% - 71%
Uczeń osiąga bardzo dobre wyniki.
Jest pracowity i aktywny w czasie lekcji.

ocena 4 - ładnie!
poziom III 70% - 51%
Pracuje i osiąga dobre wyniki w nauce.
Wkład pracy w osiągane wyniki jest wystarczający.

ocena 3 - słabo!
poziom IV 50% - 31%
Uczeń osiąga wyniki wystarczające.
Powinien zdecydowanie więcej pracować.
W pracy jest bardzo niesystematyczny.

ocena 2 - bardzo słabo!
poziom V 30% - 0%
Niestety uczeń osiąga zbyt często bardzo słabe wyniki,
które są niewystarczające. Nie wykazuje żadnej inicjatywy.

W  pierwszym okresie nauki, w klasie pierwszej nauczyciel stosuje
w ocenianiu uczniów umowne znaki lub symbole.

 

Konkurs - Najkulturalniejszy uczeń/uczennica

Dla klas I – III

•    Kulturalnie zwracam się do pracowników szkoły.
•    Jestem koleżeński/koleżeńska.
•    Używam zwrotów grzecznościowych.
•    Przestrzegam ustalonych zasad zachowania obowiązujących w szkole.
•    Jestem zdyscyplinowany/zdyscyplinowana w czasie wyjść, wycieczek i imprez szkolnych.

   

Strona 10 z 10