Innowacja pedagogiczna - matematyka

Założeniem innowacji jest przeznaczenie w tygodniu jednej godziny lekcyjnej na tzw. „przydatność” matematyki w życiu codziennym, której celem jest realizacja obowiązującego w danej klasie materiału nauczania poprzez różnorodne ćwiczenia praktyczne rozwijające umiejętności wykorzystania wiedzy do twórczego rozwiązywania problemów. Chcemy zapoznać dzieci z realnymi wielkościami matematyczno-fizycznymi w otaczającym świecie, przygotować uczniów do czytania map i planów, zapoznać z zagadnieniami bankowymi, nauczyć posługiwania się szacowaniem w celu wykonywania prostych obliczeń związanych z zakupami, obniżkami (promocjami w sklepach), wagą, odległością itp.

Zakres innowacji
Program innowacji wprowadzony będzie w wymiarze 1 godziny tygodniowo dla uczniów klasy IV i kontynuowany do ukończenia przez uczniów II etapu edukacji.

Cele innowacji/przewidywane efekty:
•    popularyzowanie matematyki wśród uczniów,
•    wyposażanie uczniów w umiejętność wykorzystywania wiedzy matematycznej w praktyce,
•    dostrzeganie zależności matematycznych w otaczającym świecie.
•    rozwijanie twórczej postawy i logicznego myślenia,
•    rozwijanie samodzielności w poszukiwaniu i zdobywaniu informacji,
•  rozwijanie cech takich jak: wytrwałość, systematyczność, dokładność, samodzielność, umiejętność prowadzenia dyskusji,
•    rozbudzanie motywacji do nauki matematyki, uczenie dostrzegania prawidłowości matematycznych w otaczającym nas świecie,
•    zdobywanie umiejętności współpracy z rówieśnikami, skutecznej komunikacji,
•    uczenie przełamywania własnych zahamowani i promowania rezultatów własnej pracy, autoprezentacja,
•    rozwijanie poczucia własnej wartości poprzez osiąganie sukcesów.

Zakres tematyczny
Spośród zadań tekstowych uwzględnionych na lekcjach matematyki w klasach 4-6 zostaną szczegółowo omówione i rozwiązane kilkoma sposobami zadania tekstowe niestandardowe, złożone, wymagające zastosowania dwóch lub więcej działań oraz zadania logiczne.

Czas innowacji:
Rozpoczęcie innowacji: 1 września 2016r.
Zakończenie innowacji: 31 sierpnia 2019r.